Městys Hustopeče nad Bečvou
Hustopeče
nad Bečvou

Výběrové řízení - ředitel/ka Mateřské školy Hustopeče nad Bečvou

MŠ Hustopeče nad Bečvou

Výběrové řízení - ředitel/ka Mateřské školy Hustopeče nad Bečvou

Městys Hustopeče nad Bečvou v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, vyhlašuje konkursní řízení na obsazení

vedoucího pracovního místa
ředitel/ka Mateřské školy Hustopeče nad Bečvou,
 okres Přerov, příspěvková organizace,
V zahradách 274, Hustopeče nad Bečvou


Předpoklady pro výkon činnosti ředitele:
-       odborná kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických  pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  „zákon o pedagogických pracovnících“)
-     praxe dle § 5 odst. 1 písm. c) zákona o pedagogických pracovnících  
-     plná způsobilost k právním úkonům, resp. plná svéprávnost dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona o pedagogických pracovnících
-     bezúhonnost dle § 3 odst. 1 písm. c) zákona o pedagogických pracovnících
-     zdravotní způsobilost dle § 3 odst. 1 písm. d) zákona o pedagogických pracovnících
-    znalost českého jazyka dle § 3 odst. 1 písm. e) zákona o pedagogických pracovnících, pokud uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci v jiném vyučovacím jazyce než českém
-    znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy

Obsahové náležitosti přihlášky:
-     ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání dle zákona  o pedagogických pracovnících (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce), případně další doklady o prohlubování kvalifikace, včetně absolvování školení, kurzů a seminářů, seznam publikovaných prací apod.
-     doklad o průběhu všech dosavadních zaměstnání formou čestného prohlášení uchazeče s uvedením přesného časového přehledu a pracovního zařazení (opatřený datem a podpisem uchazeče)
-     strukturovaný životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče)
-     koncepce rozvoje školy v rozsahu min. 2 stránky A4 (opatřený datem a podpisem uchazeče)    
-     výpis z Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
-     lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k vykonávání vedoucího pracovního místa ředitele školy (ne starší než 3 měsíce)

Termín podání přihlášek: 14. května 2021

Písemné přihlášky včetně požadovaných náležitostí zasílejte na adresu: Úřad městyse Hustopeče nad Bečvou, Náměstí Míru 1, 753 66 Hustopeče nad Bečvou, případně osobně na podatelnu úřadu městyse.


Další informace podá Ing. Václav Vomáčka, MSc. - tajemník úřadu městyse, telefon: 581 626 111, e-mail: tajemnik@ihustopece.cz.


Upozornění pro uchazeče – neúplné přihlášky nebo přihlášky nesplňující požadavky konkursního řízení, nemohou být do konkursního řízení zařazeny!

Obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT – KONKURSNÍ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ MÍSTO ŘEDITELE MŠ“.

 

Datum vložení: 12. 4. 2021 14:01
Datum poslední aktualizace: 12. 4. 2021 15:19
Autor:

Virtuální prohlídka

městyse
Virtuální prohlídka

Vodní toky

Stav vodní hladiny Loučský potok

OSA

Oćhranný svaz autorský