Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Renesanční zámek

Renesanční zámek

Renesanční zámek

zámek 2012

Renesanční zámek z roku 1596 s nejkrásnějším arkádovým dvorem na Moravě byl postaven pro Karla ze Žerotína a jeho syna Viktorina v poslední čtvrtině 16. století jako renesanční čtyřkřídlá budova s arkádovým dvorem kolem pravoúhlého nádvoří. Nižší severní křídlo bylo přistavěno později a celý objekt obnoven po roce 1740 za Jana N. Podstatského z Prusinovic. Arkády, z části práce italských kameníků, mají reliéfní výzdobu a na průčelí budovy se místy zachovalo sgrafito. V letech 1953 až 1964 dostal zámek novou střechu a v roce 2001 změnil majitele. Dosavadní správce, rožnovské Valašské muzeum v přírodě, jej převedl na hustopečský úřad městyse. Dlouholetým úsilím o převod tak získal městys právo rozhodnout o budoucnosti zámku a vdechnout zchátralé stavbě nový život.

Zámek  byl dlouhodobě ve špatném technickém stavu a bez využití. V současnosti zde probíhají obnovovací a restaurátorské práce, při nichž bylo provedeno komplexní statické zajištění a výměna střešní krytiny. Hlavním cílem městyse je komplexní rekonstrukce zámku, uvedení do trvalého užívání a ekonomického zabezpečení provozu celého zámeckého areálu.

 

 

Probíhající opravy zámku ...........

 

   

Zámek v roce 2001

Počátek obnovy zámku - převod ze státu do majetku městyse - započalo se s asanací sklepů, bylo nutné nejprve zámek zabezpečit, aby nedošlo k jeho zřícení.

zámek 2001

 

Zámek v roce 2002

V roce 2002  byla zpracována urbanistická studie a technologické kapacity možnosti využití zámku. Dokončila se rekonstrukce arkád a byly opravené žlaby a svody na nádvoří zámku. V roce 2003  měli možnost tyto arkády vzhlédnout návštěvníci prvních hustopečských dnů, které se konaly 23.-24.srpna 2003.

 arkády zámku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zámek v roce 2005

První viditelné známky rekonstrukce - oprava vstupního portálu.

V tomto roce se podařilo vybudovat sociální zařízení, restaurování vstupního portálu a kamenných prvků ostění oken, výroba části oken východního křídla zámku a část fasády tohoto křídla. Došlo k restaurování „Modrého salónku „ ve II.patře, který není prozatím přístupný veřejnosti.


1 zámek 20052 zámek 2005

 

Zámek v roce 2006

Tento rok se započalo s velkou rekonstrukcí vnějšího pláště zámku - fasády. Tato akce se podařila zrealizovat díky dotacím.

Podařilo se zrestaurovat  kamenné prvky okolo oken východního a severního křídla zámku, vyrobilo se 20 ks oken a 800 m² fasádní omítky východozápadního křídla.

 zámek 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zámek v roce 2007

Byla dokončená vnější severní fasáda zámku  a její sgrafitová výzdoba. Opravila se vnitřní barokní fasáda a obnovily sluneční hodiny.

V roce 2007 byla také  dokončena kompletní rekonstrukce konírny a tak vznikla první zámecká místnost  pro  pořádání výstav, jarmarku, obřadu, veřejných události pro občany a spolky.

sgrafito severní křídlo zámku

 

 

 

 

 

 

 

výstavní síň 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zámek v roce 2008

Byla provedená rekonstrukce severozápadního arkýře – postupná výměna kamenných prvků za pomoci technického zabezpečení dočasných dřevěných podpěr. Kromě toho se obnovily na západním křídle sgrafitové omítky cca 300 m2.

SZ arkýř 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zámek v roce 2009

Nově obnovená a dokončená západní sgrafitová fasáda zámku. Byla provedená výměna kamenných prvků, výroba nových, dále byly provedené  truhlářské a klempířské práce. Započaly se práce na jihozápadním arkýři zámku.

 JZ arkýř

 

 

 

 

 

 

 

 

Zámek v roce 2010

Probíhala  rekonstrukce jižní fasády zámku (výměna a restaurování kamenných prvků a ostění, obnova sgrafitové omítky  - 210 m2, zhotovení oken a klempířských prvků). Ve sklepení pod západním křídlem vzniká nové lapidárium – sestavení fragmentů originálu z arkád do jednotlivých celků a úprava vnitřních barokních prostor v severním křídle, propojení vstupu z nádvoří do sklepení.

 

Zámek v roce 2011

Obvodové zdi zámku dostávají postupně novou podobu, dokončuje se jižní strana zámku od zámeckého parku cca 200 m2, restaurování kamenných prvků, výroba oken a obnova fasády.

jižní fasáda

Byla opravená střecha SZ arkýře zámku.V roce 2011 bylo dokončeno lapidárium ve sklepení pod západním křídlem zámku a nově zrekonstruovaná  místnost v I.NP, kde bylo zbudováno řeznické muzeum.

lapidárium

řeznické muzeum

 

Zámek v roce 2012

 

 arkádová chodba 2012zámek 2012

Práce na zámku byly v tomto roce provedené na základě závazného stanoviska orgánu státní památkové péče vydaného dne 16.9.2010 pod č.j. OŠK/172 84/10 – západní křídlo zámku Hustopeče nad Bečvou. Byla provedená celková rekonstrukce podlah včetně bouracích prací a výměny podkladních konstrukčních vrstev a obnovy větracích systému podlah. V místnosti pro účinkující byla obnovená podlaha s dřevěnou nášlapnou vrstvou.

pr

prádelna

V místnostech bývalých prádelen byla provedená obnova keramických dlažeb včetně konstrukčních vrstev a odvětrávacího systému podlah. V přední místnosti prádelny nad schodištěm do sklepa byla obnovená cihelná dlažba. Dále bylo provedeno restaurování a výměna výplně dřevěných otvorů v počtu tři ks a jedny restaurovány včetně restaurování mříži. Dále bylo provedeno restaurování barokního dřevěného okna do předsíně bývalé kaple a dvou dvířek komínových průduchů z arkádové chodby. Následně byl zrestaurován kamenný pískovcový portál do vstupu bývalé zámecké kaple a kamenný portál v místnostech pro účinkující  (INTERIER). Ve všech třech místnostech západního křídla zámku v I.NP  byly obnoveny omítkové systémy, zrestaurována včetně kompletní výmalby. 

 účinkujíci

dveře do místností 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkádová chodba I.NP západního křídla zámku.

Byla provedená sanace vzlínající zemní vlhkosti včetně odvětrávajícímu systému, restaurování barokních omítek a doplnění omítek kleneb arkádové chodby včetně nátěrů. Zaktivovaly se táhla systému statického zabezpečení a horizontálního ztužení arkádové chodby I.NP západního křídla zámku. Opravy arkádové chodby a třech místností západního křídla zámku byly podpořený významným projektem Olomouckého kraje ve výši 2 mil. Kč.

 

 arkádová chodba 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tomto  roce  byla souběžně realizována  i další ( poslední) etapa restaurování okenních ostění  na venkovní jižní fasádě zámku. Celkem bylo nově vyrobeno 8 oken ( D22, D21, D14, D13, D12, D11,  D4, D3) a jedny dveře D2. Povrchová úprava nových kusů byla shodná s prvky oken v předešlých etapách.  Restaurování okenních ostění v druhém patře bylo bez výměny kusů.Veškeré práce byly prováděné v souladu se závazním stanoviskem NPÚ Olomouc a dle plánu kontrolních dnů. Povrch renesančních  fragmentů omítek byl šetrně restaurován a v degradovaných  místech ošetřen aplikací zpevńujicího přípravku. Nové omítky byly provedeny směsí  vápna hrubozrného říčního písku. Na čtyřech oknech v II.NP byly doplněny profilové štukové šambrány. Průběh rekonstrukce  byl pravidelně konzultovan s pracovníky Národního památkového ústavu Olomouc. Práce na jižní fasádě  byly podpořený finanční částkou z Ministerstva kultury ČR  a to 1 mil. Kč a částkou 0,5 mil. Kč z Olomouckého kraje z programu  „Obnova kulturních památek“.

jížní fasáda

 

 

 

 

 

 

 

 

Zámek v roce 2013

Byla provedená další etapa výměny starého šindele na střeše západního křídla zámku v rozsahu 250 m2 včetně pokládky střešních latí a to dle předem plánované výměny a plochy dle posudku.

střecha arkýře

Dále byla provedená kontrola krokví a trámoví a následně provedena jejich výměna cca 1,25 m3 řeziva. Veškeré tesařské práce provedla odborná firma Odehnal a syn, výroba a montáž dřevěného šindele za dohledu zástupců NPU Olomouc a TDI. Následně byl celý střešní plášť zámku ošetřen impregnačním nátěrem karbolineum extra.

střecha

Souběžně probíhala obnova místnosti č.1.04 jihovýchodního křídla zámku. Provedlo se částečné otlučení omítek klenbových stropů a po té následovalo  otlučení stěn. Po tlakovém omytí stěn následoval cementový postřik stěn a po sléze nanášení vápenocementových omítek hrubých stěn, zához rýh klenbových stropů a začišťování. Po zatření hrubých omítek byly nataženy dvě vrstvy vápenocementové štukové omítky a klenbových stropů. Vzhledem vlínající vlhkosti do nosných konstrukcí objektu bylo do 1,2 m výšky stěn nutno provést sanaci vlhkého zdiva provedením jádrových sanačních omítek. Byly osazené elektro rozvody, přípojka vody a kanalizace. Po zavadnutí jádrové sanační omítky se nanesla štuková sanační omítka. Následovala úprava podlahy (vyměření výšek, vybourání vykopávky do hloubky 40 cm, vybetonování podkladní vrstvy, dilatace těsnící páskou, položení tepelní izolace a separační folie, položením cetrisových desek, vyrovnání samonivelační stěrkou). Nášlapnou vrstvu místnosti tvoří keramická dlažba položená na flexibilní lepidlo se zaspárováním nalepením keramického soklu po celém obvodu místnosti o výšce 6 cm. Na závěr byly restaurovány dvoukřídlé dveře a osazené osvětlení místnosti.

Pod západním podloubím byla položená valounová dlažba. Také byl proveden impregnační nátěr dřevěného terasového kuželkového zábradlí v III.NP zámku.

Náklady na opravy zámku v roce 2013 činily 1,7 mil. Kč. Příspěvek Olomouckého kraje 430 tisíc, dotace z MK ČR 800 tisíc Kč.

 

Zámek v roce 2014 

V  roce 2014 probíhala další etapa rekonstrukce renesančního zámku, která byla započatá v dubnu  a rozsah stavebních práci byl stanoven dle rozhodnutí Ministerstva kultury  České republiky o poskytnutí příspěvku ve výši devět set tisíc korun českých. Celková obnova spočívala v souladu se závazným stanoviskem Národního památkového ústavu v Olomouci. Z daného dotačního titulu byla opravená místnost jihozápadního křídla 1.06 (I.NP) a to v rozsahu:

  •  položení nové keramické podlahy, odstranění nesoudržných původních omítek, nanesení nové hladké vápenné štukové omítky, dozdění původních otvorů, otevření nového průchozího otvoru, výmalbě, doplnění okenních parapetů a výrobě dřevěného okna a dveří
  • byl restaurován vstupný kamenný portál u dveří
  • byla provedená elektroinstalace

Kromě těchto stavebních prací a na základě odborného statického posudku došlo k výrobě všech táhel horní úrovně a byla nahrazená i podélná táhla válcového profilu. Tím došlo ke statickému zajištění kamenných arkád zámku a rovněž byl navržen táhlový systém dvorních arkád a mechanická odolnost a stabilita jihozápadního nárožního arkýře.

arkádová chodba II.NP západního křídla zámkumístnost 1.05

arkádová chodba II.NP                místnost 1.05

Statické práce na obnově nemovité kulturní památky v roce 2014  byly podporované i z finančních prostředků Olomouckého kraje  a to ze dvou programu. Z obnovy kulturních památek se opravila jihovýchodní rohová místnost I.NP( finanční příspěvek činil 0,5 mil Kč) a z významných projektů Olomouckého kraje ve výši 1 mil. Kč byla zpřístupněná  arkádová  chodba  II.NP na zámku  v Hustopečích nad Bečvou.

         Tento příspěvek byl použit na úhradu stavebních prací spojených:

           -        s obnovou podlah arkádové chodby - položení pískovcové dlažby

-        obnovení omítek arkádové chodby fasády II.NP

-        odkrytí zachovaných částí historicky cenných sgrafitových omítek v souladu s provedeným stavebně – historickým průzkumem a následně provedení nových omítek vč. souvisejících prací – restaurování kamenných ostění komínových dvířek, bourací práce dveřních zárubní, úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní, zazdívání otvorů, odřezání železobetonových žeber

-        položení rozvodů, elektroinstalace a vodoinstalace

oprava 1.06

oprava místnosti 1.06 jižní křídlo I.NP

Začátkem listopadu 2014 započaly stavební práce na zámku v dalších dvou místnostech jihozápadního křídla.  Podpořený projekt z programu Leader Státním zemědělským  intervenčním fondem znamenal pro Hustopeče nad Bečvou  další pokračování v obnově dvou místnosti - vybudování a zachování tradice na poli hudby a filmu a to vybudováním muzea  hudby a filmu, databáze historických dokumentů, osobnosti a exponátů.

Stavební práce spočívaly v obnově místností 1.07 a 1.09 v I.NP jižní částí zámku a budou pokračovat až do  poloviny příštího roku 2015.

Poděkování za pomoc s realizací projektů patří MAS Hranicko z. s. 

jižní a východní kříklo II.NPII.NPII.NP

obnova omítek arkád II.NP  zámku

Zámek v roce 2015

I v tomto roce pokračovaly v nemalé míře práce na zámku. Dle předchozích roků to bylo jedno z nejtěžších administrativních i projekčních prací pro městys. Potkaly se zde čtyři možnosti financování oprav.  Jednou z nich byla možnost z Obnovy kulturních památek Olomouckého kraje, kde poskytnuté finanční prostředky byly použité dle schválené smlouvy s Olomouckým krajem na  obnovu  fasády dvorní části I.NP jihovýchodního křídla zámku(0,5 mil . Kč). Dále na veškeré práce spojené s obnovou tohoto jihovýchodního křídla, konkrétně na zemní práce spojené s rozebráním dlažeb, osazováním ocelových válcových nosníků na zdivu, kladením dlažby z valounové mozaiky, úpravou povrchů, podlahy a osazováním  výplní(vápenocementové omítky štukové), ostatní konstrukce a práce – bourání, dále  konstrukce truhlářské – výroba dvoukřídlých a jednokřídlých  dveří, výroba okna. Další část finančních prostředků byla použitá na zpřístupnění 2.NP v jihovýchodní části zámku – oprava schodiště. Práce spočívaly ve vybudování  28 schodišťových stupňů a úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní, bourání zdiva z cihel ( příčky), vybourání dřevěných dveřních zárubní v I.a II.NP, otlučení vnitřních omítek stěn, výmalby, výrobě  dvou kusů dvoukřídlých dveří včetně rámové zárubně restaurování dvoukřídlých dveří s deštěným ostěním včetně rámové zárubně, restaurování rámové zárubně s nadsvětlíkem a položení podlah schodů z desek pískovcového kamene. Vše dle Smlouvy o dílo s dodavatelem, která byla podepsaná 11.12.2014.

Dle rozhodnutí Ministerstva kultury České republiky byl přiznán příspěvek ve výši 1,25 mil. Kč z Programu záchrany architektonického dědictví  pro rok 2015 na zámek a to na práce:

Restaurování a výměna oken, dveří, kamenných prvků, obnova fasády, mříží, klempířských prvků, restaurování výmalby interiéru, rekonstrukce I.NP a II.NP, oprava stropů, odstranění dřevokazné houby a obnova podlahy I.NP severního křídla zámku.

V letošním roce se nám podařilo z programu Efekt  Ministerstva průmyslu a obchodu vybudovat plynovou  kotelnu s přípojkou a rozvody pro I.etapu vytápění I.NP a tak se nám postupně podaří zmenšit náklady na dosavadní elektrické vytápění. Veškeré tyto práce jsou spojené s množstvím dalších potřebných činností v oblasti návrhu a dopracování projektové dokumentace.

Posledním zdrojem financování byly přidělené prostředky z programu MAS Hranicko ze SZIF(státního zemědělského intervenčního fondu) na obnovu dvou místnosti jihozápadního křídla zámku 1.07 a 1.09 pro vybudování muzea hudby a filmu.

I. a II.NPpodlaha v severním křídlepískovcová podlaha

obnova dvorní fasády I.NP JV křídla zámku         pískovcová podlaha v barokním severním křídle zámku

 

Zámek v roce 2016

Na základě zpracované  studie využitelnosti zámku pokračovala „Obnova zámku Hustopeče nad Bečvou v roce 2016 dle smluv o dílo na těchto pracích :

  • Zdroj tepla a ohřev TUV, zámek Hustopeče nad Bečvou – napojení na kotelnu, páteřní rozvody“
  • „Oprava II. NP jižního křídla zámku – provozní místnost 2.01 a částečně oprava místnosti 2.02“
  •   „Oprava II. NP jižního křídla zámku – provozní místnost 2.02 – dokončení opravy“

 

Samotné práce byly již zahájené počátkem roku 2016 a dle jednotlivých profesí probíhali v souladu dle doporučení zástupců památkové péče, TDI stavby a investora. Pravidelnými kontrolními dny na stavbě byly připomínkovány jednotlivé profese. Byla zpracována a předaná koncepce vytápění zámku po jednotlivých částech a bylo zapojeno a zprovozněno ústřední vytápění v konírně a sociálním zařízení. Dále byla provedena úprava vodovodní přípojky do objektu zámku (nové připojení rozvodů vody přes prostory kotelny v 1. PP vč. vodoměrné soustavy).

Na obnově II.NP místnosti 2.01 a 2.02 se v roce 2016 podílí Ministerstvo kultury ČR v rámci programu PZAD(program záchrany architektonického dědictví) částkou 1,3 mil. Kč

Olomoucký kraj přispěl svou finanční spoluúčastí 400 tisíc Kč. 

Zdroj tepla a ohřev TUV na zámku v II.NP – napojení na kotelnu, páteřní rozvody zafinancoval městys ze svého rozpočtu (cca 900 tisíc Kč).

Bez této finanční pomoci bychom nemohli s obnovou pokračovat. Upřímné poděkování patří MKČR a Olomouckému kraji, že i pro letošní rok přidělili nemalou částku ze svých dotačních programů na obnovu našeho renesančního zámku v Hustopečích nad Bečvou.

 

2.01

místnost 2.01 v II.NP

kotelna

kotelna - kaskáda kondenzačních kotlů

 

Zámek v roce 2017

Obnova II.NP jižního křídla zámku Hustopeče nad Bečvou – provozní místnosti 2.03 a 2.04

Provedení realizace stavby spočívalo v opravě provozních místnosti v II.NP jižního křídla zámku.

Prostory byly vyklizeny, byly otlučené stávající omítky, provedená demontáž podlah a odstranění násypů v prostorech pod podlahami, demontáž dřevěných dveří a dřevěných zárubní. Následně probíhala celková oprava konstrukcí týkající se zazdívek otvorů, oprava nesoudržných míst, dozdívky ostění, nadpraží a parapetů po vybouraní truhlářských prvcích. Povrch stěn a stropů byl ošetřen penetračním nátěrem. Následoval cementový postřik a vápenocementové omítky dvouvrstvé štukové. Povrchové úpravy vnitřních stěn byly zakončeny trojnásobnou výmalbou bílé barvy. Konstrukce podlahy tvoří nový dřevěný rošt z hranolů osazen do násypu z lehčeného materiálu liapor. Rošt posloužil jako podklad pro montáž podkladní podlahové dvouvrstvé konstrukce z OSB desek, jež tvoří podklad pro nášlapnou vrstvu z lepených dřevěných parket. Byly namontované nové dveře, ostění, parapety, TUV rozvody a elektrorozvody.

Celkové náklady stavby    s DPH            1 368 493,- Kč

Dotace z MKČR                                        700 000,- Kč

Dotace z Olomouckého kraje                     500 000,- Kč

 

místnost 2.03MM1

místnost 2.03