Městys Hustopeče nad Bečvou
Hustopeče
nad Bečvou

2015

 opzp2-log                   logo-cz-ro

Rekonstrukce objektu Domu s pečovatelskou službou Hustopeče nad Bečvou

Na základě rozhodnutí č.14196863 ze SFŽP o přidělení dotace na rekonstrukci objektu Domu s pečovatelskou službou v Hustopečích nad Bečvou a po výběru dodavatele zakázky podle čl.7 Směrnice  MŽP č.12/2012 a po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem byly provedené začátkem roku 2015 opravy daného objektu. Dotace činila  90% ze způsobilých výdajů oprav objektů.

Stavba řešila zateplení stávajícího objektu Domu s pečovatelskou službou (objekt chráněného bydlení), odvlhčení objektu a s tím spojené stavební úpravy, která sestávaly ze zateplení objektu, výměny klempířských prvků, odvlhčení objektu (drenáže a drenážní žebra), předláždění dotčených zpevněných ploch, úpravy fasády, a další s tím spojené stavební úpravy. Práce byly ukončené dle SOD do konce května 2015.

Zhotovitel: GEDOS NOVÝ JIČÍN stavební společnost a.s.

Generální projektant: Ing. arch. Stanislav Vrubel

Celková částka projektu (Kč)      5 382 600,-

Dotace SFŽP                             2 788 446,60  

DPS 1DPS 2


„Křižovatka krajských silnic III/43911 a III/03559 – zvýšení bezpečnosti v historickém centru Městyse Hustopeče nad Bečvou“

olkr-logo

Stavba byla zahájena v červnu t.r., vítězem z veřejné soutěže firmou IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s., úprava nepřehledné křižovatky silníc III/43911 (ulice Nádražní a Rybníček), III/03559 (ulice Školní) , místní komunikace Na Hrázi v historickém centru městyse Hustopeče nad Bečvou. Předmětná stavba se skládala z přeložky silnice III/43911 (ulice Nádražní – Rybníček), dále rekonstrukce a vybudování nových přilehlých chodníků, parkovacích stání a 4 ks přechodů pro chodce s osvětlením, úprava vodorovného a svislého značení za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy a chodců, oprava dešťové kanalizace a úprava odvodnění v dané lokalitě. Slavnostní otevření proběhlo 16.9.2015 za účastí hejtmana Olomouckého kraje Ing. Jiřího Rozbořila.

Investory dané stavby, v hodnotě 8,8 mil. Kč, byli Správa silnic Olomouckého kraje (5,9 mil. Kč) a Městys Hustopeče nad Bečvou (2,9 mil. Kč).  Akce byla prováděna i za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje.

otevření křižovatky

křižovatka


Územní plán Hustopeče n. B. - 1. Fáze

v-logo

V měsíci listopadu jsme projednávali se zpracovatelem územního plánu Ing.arch. M.Dujkou  a s pořizovatelem ( MěÚ Hranice) stanoviska a připomínky k návrhu územního plánu Hustopeče nad Bečvou.  Na pořízení této  I.fáze zadání Vyhodnocení vlivů územního plánu Hustopeče nad Bečvou na udržitelný rozvoj jsme rovněž obdrželi dotaci z Programu obnovy venkova  Olomouckého kraje 2015

 

Celková částka 1. fáze projektu (Kč)    298 000,-  

Dotace OK                                         149 000,-  


Kamerový systém městyse Hustopeče nad Bečvou

olkr-logo

Již skoro rok funguje v Hustopečích nad Bečvou kamerový systém, který monitoruje historické centrum městyse. V první etapě realizace projektu, v roce 2014, byly zakoupeny dvě otočné kamery v  půlkulovém DOME klimatizovaném krytu, které byly instalovány v historickém centru městyse na kritických místech a v rizikových lokalitách, kde ve zvýšené míře dochází k páchání protiprávního jednání. Tyto kamery jsou v režimu on-line, připojeny bezdrátovými spoji v profesionálním pásmu k centrálnímu záznamovému zařízení a následně propojeny na centrální pult Policie České republiky Obvodního oddělení Hranice. Celý přenos dat, včetně záznamu, je plně kriptován a zabezpečen proti odposlechům a napadení.

V roce 2015 byly instalovány, v rámci druhé etapy realizace projektu, další dvě otočné kamery, které jsou umístěny na budově Základní školy Hustopeče nad Bečvou na Školní ulici a na budově Mateřské školy Hustopeče nad Bečvou na ulici V Zahradách.

Nakládat s daty z kamer jak v on-line režimu, tak i off-line režimu může pouze Policie ČR. Tento režim upraven platnými právními normami a je velmi přísně kontrolován příslušnými orgány státní správy. Městys Hustopeče nad Bečvou je pouze majitel a provozovatel technologické části kamerového systému, ovšem s daty z kamerového systému nemůže žádným způsobem nakládat. Proto také nelze v žádném případě vyhovět žádostem či podnětům občanů, kterým se stalo v monitorovaném prostoru protiprávní jednání, aby jim poskytl nebo sám vyhodnotil záznam z kamerového systému. Přestupky či trestné činy by měl každý občan ihned oznámit přímo Policii České republiky, obvodní oddělení v Hranicích, a to buď osobně nebo telefonicky na linku 158 nebo 974 778 711. Oznámení je nutné provést bez zbytečného odkladu, jelikož data z kamer na záznamovém zařízení jsou po určité (nikoliv dlouhé) době automaticky mazány. "Stavební obnova Kaple Hranické Loučky" – I.etapa,

mmr-logo

Práce na obnově kaple I.etapa spočívaly v odstranění příčiny vlhkosti ( odvodnění kaple) a odstranění důsledků vlhkosti ( odstranění degradovaných omítkových systémů, aplikace sanačních omítek a výmalbě). V příštím roce  bychom chtěli pokračovat s další etapou – restaurováním oken a dveří, klempířskými pracemi, restaurováním kříže, položením dlažby u kříže a úpravou venkovní fasády kaple.

Celková částka projektu (Kč)   448 188,- 

Dotace MMR(Kč)                     300 000,-     

 

kaple HL    


Dětské hřiště u MŠ v přírodním stylu.

opzp-log

Nové herní prvky zdobí zahradu mateřské školy a její okolí.Venkovní galerie, dřevěný stojan na kola, prohazovala ve tvaru ovoce, ohniště s poklopem a dlažbou kolem, lavičky, hmyzí hotel vyplněný přírodním materiálem, vrbové iglú, šlapáky, lanová síť na svahu a velká herní sestava – to vše si mohou děti vyzkoušet.

Celková částka projektu (Kč)   776 029,87

Dotace SFŽP( Kč)                   644 899,50                                   

sestava


Oprava mostu k Novému mlýnu.

mmr-logo

Nezbytné úpravy mostu, přes který vede jediná přístupová cesta k rodinnému domu – zastavěné lokalitě u „Nového mlýna“. Popraskaná a nestabilní konstrukce mostu po povodních byla v havarijním stavu a proto bylo povinností nás vlastníků tohoto mostu prověřit a zajistit přístup v tomto místě. Oprava byla zahájená v říjnu 2015, a do konce listopadu byly provedené úpravy dle rozhodnutí Ministerstva místního rozvoje.

 

Celková částka projektu (Kč)     1 911 747 ,-

Dotace MMR                             1 338 223,-   

most   


logoSZIFmpoolkr-logo

OBNOVA ZÁMKU V ROCE 2015

I v letošním roce v nemalé míře pokračovaly práce na zámku.

Dle předchozích roků to bylo jedno z nejtěžších administrativních i projekčních prací pro městys. Potkaly se zde čtyři možnosti financování oprav.  Jednou z nich byla možnost z Obnovy kulturních památek Olomouckého kraje, kde poskytnuté finanční prostředky byly použité dle schválené smlouvy s Olomouckým krajem na  obnovu  fasády dvorní části I.NP jihovýchodního křídla zámku. Dále na veškeré práce spojené s obnovou tohoto jihovýchodního křídla, konkrétně na zemní práce spojené s rozebráním dlažeb, osazováním ocelových válcových nosníků na zdivu, kladením dlažby z valounové mozaiky, úpravou povrchů, podlahy a osazováním  výplní(vápenocementové omítky štukové), ostatní konstrukce a práce – bourání, dále  konstrukce truhlářské – výroba dvoukřídlých a jednokřídlých  dveří, výroba okna. Další část finančních prostředků byla použitá na zpřístupnění 2.NP v jihovýchodní části zámku – oprava schodiště. Práce spočívaly ve vybudování  28 schodišťových stupňů a úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní, bourání zdiva z cihel ( příčky), vybourání dřevěných dveřních zárubní v I.a II.NP, otlučení vnitřních omítek stěn, výmalby, výrobě  dvou kusů dvoukřídlých dveří včetně rámové zárubně restaurování dvoukřídlých dveří s deštěným ostěním včetně rámové zárubně, restaurování rámové zárubně s nadsvětlíkem a položení podlah schodů z desek pískovcového kamene. Vše dle Smlouvy o dílo s dodavatelem, která byla podepsaná 11.12.2014.

Obnova zámku Hustopeče nad Bečvou (Olomoucký kraj)

Celková částka projektu (Kč)     1 095 772,-

Dotace OK                                  500 000,-

Dle rozhodnutí Ministerstva kultury České republiky byl přiznán příspěvek z Programu záchrany architektonického dědictví  pro rok 2015 na zámek a to na práce : Restaurování a výměna oken, dveří, kamenných prvků, obnova fasády, mříží, klempířských prvků, restaurování výmalby interiéru, rekonstrukce I.NP a II.NP, oprava stropů, odstranění dřevokazné houby a obnova podlahy I.NP severního křídla zámku.

Obnova zámku Hustopeče nad Bečvou - (Ministerstvo kultury)

Celková částka projektu bez DPH (Kč)     1 164 167,-

Dotace MK bez DPH                                  750 943,85

 

Z programu Efekt  Ministerstva průmyslu a obchodu jsme vybudovali  plynovou  kotelnu s přípojkou a rozvody pro I.etapu vytápění I.NP a tak se nám postupně podaří zmenšit náklady na dosavadní elektrické vytápění.

Zámek  - ústřední topení ( Ministerstvo průmyslu a obchodu)

 

Celková částka projektu (Kč)     2 279 135,-

Dotace MPO                                717 000,-

 


Oprava místností JZ arkýře zámku v Hustopečích nad Bečvou v roce 2015

V rámci 19. kola PRV ČR uspěla Žádost o dotaci na Projekt Spolupráce "Hudební a filmová muzea našich regionů", jehož se kromě MAS Hranicko účastnila i MAS Moravská brána.

Na našem zámku díky schválené dotaci i v letošním roce pokračovaly stavební práce a spočívaly v obnově místností 1.07 a 1.09 v I.NP jižní částí zámku pro potřeby muzea.    Hudební a filmové muzeum bylo umístěno  celkem ve  3 místnostech  a  to 1.09 hudební sekce muzea ,1.08 zádveří a 1.07  filmová sekce muzea.

Celková částka projektu (Kč)      1 754 500,-

Dotace SZIF (Kč)                       1 595 000,-


logo

Oprava větrného mlýna v Porubě nad Bečvou

Ministerstvo kultury  České republiky nám poskytlo  v  roce 2015 finanční podporu z programu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na obnovu nemovité kulturní památky – Větrný mlýn č.p.28 v Porubě nad Bečvou. Rozsah prací spočíval ve  výrobě vodorovné hřídele, výrobě a osazení ocelových doplňků pro hřídel, výrobě a osazení předního a zadního ložiska, vyrovnání a osazení stávající svislé hřídele do ložisek, rozchození otočného mechanizmu střechy, konzervace dřevěných částí a dalších souvisejících práci.

Dotace MK ČR ( Kč)                      177 000,-     

Spoluúčast městyse (Kč)                 82 727 ,-        

větr

Chytrý městys

Rezervační systém

Rezervační systém

Sbírka práv. předpisů

Sbírka právních předpisů obcí

Kalendář odpady

Únor 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 31
1 2 3
4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14
15 16 17
18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29 1 2
3

Mobilní rozhlas

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Hustopečské heraldické galerie

Virtuální prohlídka

městyse
Virtuální prohlídka

Vodní toky

Aktuální stav vodní hladiny

OSA

Oćhranný svaz autorský