Městys Hustopeče nad Bečvou
Hustopeče
nad Bečvou

2015

 opzp2-log                   logo-cz-ro

Rekonstrukce objektu Domu s pečovatelskou službou Hustopeče nad Bečvou

Na základě rozhodnutí č.14196863 ze SFŽP o přidělení dotace na rekonstrukci objektu Domu s pečovatelskou službou v Hustopečích nad Bečvou a po výběru dodavatele zakázky podle čl.7 Směrnice  MŽP č.12/2012 a po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem byly provedené začátkem roku 2015 opravy daného objektu. Dotace činila  90% ze způsobilých výdajů oprav objektů.

Stavba řešila zateplení stávajícího objektu Domu s pečovatelskou službou (objekt chráněného bydlení), odvlhčení objektu a s tím spojené stavební úpravy, která sestávaly ze zateplení objektu, výměny klempířských prvků, odvlhčení objektu (drenáže a drenážní žebra), předláždění dotčených zpevněných ploch, úpravy fasády, a další s tím spojené stavební úpravy. Práce byly ukončené dle SOD do konce května 2015.

Zhotovitel: GEDOS NOVÝ JIČÍN stavební společnost a.s.

Generální projektant: Ing. arch. Stanislav Vrubel

Celková částka projektu (Kč)      5 382 600,-

Dotace SFŽP                             2 788 446,60  

DPS 1DPS 2


„Křižovatka krajských silnic III/43911 a III/03559 – zvýšení bezpečnosti v historickém centru Městyse Hustopeče nad Bečvou“

olkr-logo

Stavba byla zahájena v červnu t.r., vítězem z veřejné soutěže firmou IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s., úprava nepřehledné křižovatky silníc III/43911 (ulice Nádražní a Rybníček), III/03559 (ulice Školní) , místní komunikace Na Hrázi v historickém centru městyse Hustopeče nad Bečvou. Předmětná stavba se skládala z přeložky silnice III/43911 (ulice Nádražní – Rybníček), dále rekonstrukce a vybudování nových přilehlých chodníků, parkovacích stání a 4 ks přechodů pro chodce s osvětlením, úprava vodorovného a svislého značení za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy a chodců, oprava dešťové kanalizace a úprava odvodnění v dané lokalitě. Slavnostní otevření proběhlo 16.9.2015 za účastí hejtmana Olomouckého kraje Ing. Jiřího Rozbořila.

Investory dané stavby, v hodnotě 8,8 mil. Kč, byli Správa silnic Olomouckého kraje (5,9 mil. Kč) a Městys Hustopeče nad Bečvou (2,9 mil. Kč).  Akce byla prováděna i za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje.

otevření křižovatky

křižovatka


Územní plán Hustopeče n. B. - 1. Fáze

v-logo

V měsíci listopadu jsme projednávali se zpracovatelem územního plánu Ing.arch. M.Dujkou  a s pořizovatelem ( MěÚ Hranice) stanoviska a připomínky k návrhu územního plánu Hustopeče nad Bečvou.  Na pořízení této  I.fáze zadání Vyhodnocení vlivů územního plánu Hustopeče nad Bečvou na udržitelný rozvoj jsme rovněž obdrželi dotaci z Programu obnovy venkova  Olomouckého kraje 2015

 

Celková částka 1. fáze projektu (Kč)    298 000,-  

Dotace OK                                         149 000,-  


Kamerový systém městyse Hustopeče nad Bečvou

olkr-logo

Již skoro rok funguje v Hustopečích nad Bečvou kamerový systém, který monitoruje historické centrum městyse. V první etapě realizace projektu, v roce 2014, byly zakoupeny dvě otočné kamery v  půlkulovém DOME klimatizovaném krytu, které byly instalovány v historickém centru městyse na kritických místech a v rizikových lokalitách, kde ve zvýšené míře dochází k páchání protiprávního jednání. Tyto kamery jsou v režimu on-line, připojeny bezdrátovými spoji v profesionálním pásmu k centrálnímu záznamovému zařízení a následně propojeny na centrální pult Policie České republiky Obvodního oddělení Hranice. Celý přenos dat, včetně záznamu, je plně kriptován a zabezpečen proti odposlechům a napadení.

V roce 2015 byly instalovány, v rámci druhé etapy realizace projektu, další dvě otočné kamery, které jsou umístěny na budově Základní školy Hustopeče nad Bečvou na Školní ulici a na budově Mateřské školy Hustopeče nad Bečvou na ulici V Zahradách.

Nakládat s daty z kamer jak v on-line režimu, tak i off-line režimu může pouze Policie ČR. Tento režim upraven platnými právními normami a je velmi přísně kontrolován příslušnými orgány státní správy. Městys Hustopeče nad Bečvou je pouze majitel a provozovatel technologické části kamerového systému, ovšem s daty z kamerového systému nemůže žádným způsobem nakládat. Proto také nelze v žádném případě vyhovět žádostem či podnětům občanů, kterým se stalo v monitorovaném prostoru protiprávní jednání, aby jim poskytl nebo sám vyhodnotil záznam z kamerového systému. Přestupky či trestné činy by měl každý občan ihned oznámit přímo Policii České republiky, obvodní oddělení v Hranicích, a to buď osobně nebo telefonicky na linku 158 nebo 974 778 711. Oznámení je nutné provést bez zbytečného odkladu, jelikož data z kamer na záznamovém zařízení jsou po určité (nikoliv dlouhé) době automaticky mazány. "Stavební obnova Kaple Hranické Loučky" – I.etapa,

mmr-logo

Práce na obnově kaple I.etapa spočívaly v odstranění příčiny vlhkosti ( odvodnění kaple) a odstranění důsledků vlhkosti ( odstranění degradovaných omítkových systémů, aplikace sanačních omítek a výmalbě). V příštím roce  bychom chtěli pokračovat s další etapou – restaurováním oken a dveří, klempířskými pracemi, restaurováním kříže, položením dlažby u kříže a úpravou venkovní fasády kaple.

Celková částka projektu (Kč)   448 188,- 

Dotace MMR(Kč)                     300 000,-     

 

kaple HL    


Dětské hřiště u MŠ v přírodním stylu.

opzp-log

Nové herní prvky zdobí zahradu mateřské školy a její okolí.Venkovní galerie, dřevěný stojan na kola, prohazovala ve tvaru ovoce, ohniště s poklopem a dlažbou kolem, lavičky, hmyzí hotel vyplněný přírodním materiálem, vrbové iglú, šlapáky, lanová síť na svahu a velká herní sestava – to vše si mohou děti vyzkoušet.

Celková částka projektu (Kč)   776 029,87

Dotace SFŽP( Kč)                   644 899,50                                   

sestava


Oprava mostu k Novému mlýnu.

mmr-logo

Nezbytné úpravy mostu, přes který vede jediná přístupová cesta k rodinnému domu – zastavěné lokalitě u „Nového mlýna“. Popraskaná a nestabilní konstrukce mostu po povodních byla v havarijním stavu a proto bylo povinností nás vlastníků tohoto mostu prověřit a zajistit přístup v tomto místě. Oprava byla zahájená v říjnu 2015, a do konce listopadu byly provedené úpravy dle rozhodnutí Ministerstva místního rozvoje.

 

Celková částka projektu (Kč)     1 911 747 ,-

Dotace MMR                             1 338 223,-   

most   


logoSZIFmpoolkr-logo

OBNOVA ZÁMKU V ROCE 2015

I v letošním roce v nemalé míře pokračovaly práce na zámku.

Dle předchozích roků to bylo jedno z nejtěžších administrativních i projekčních prací pro městys. Potkaly se zde čtyři možnosti financování oprav.  Jednou z nich byla možnost z Obnovy kulturních památek Olomouckého kraje, kde poskytnuté finanční prostředky byly použité dle schválené smlouvy s Olomouckým krajem na  obnovu  fasády dvorní části I.NP jihovýchodního křídla zámku. Dále na veškeré práce spojené s obnovou tohoto jihovýchodního křídla, konkrétně na zemní práce spojené s rozebráním dlažeb, osazováním ocelových válcových nosníků na zdivu, kladením dlažby z valounové mozaiky, úpravou povrchů, podlahy a osazováním  výplní(vápenocementové omítky štukové), ostatní konstrukce a práce – bourání, dále  konstrukce truhlářské – výroba dvoukřídlých a jednokřídlých  dveří, výroba okna. Další část finančních prostředků byla použitá na zpřístupnění 2.NP v jihovýchodní části zámku – oprava schodiště. Práce spočívaly ve vybudování  28 schodišťových stupňů a úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní, bourání zdiva z cihel ( příčky), vybourání dřevěných dveřních zárubní v I.a II.NP, otlučení vnitřních omítek stěn, výmalby, výrobě  dvou kusů dvoukřídlých dveří včetně rámové zárubně restaurování dvoukřídlých dveří s deštěným ostěním včetně rámové zárubně, restaurování rámové zárubně s nadsvětlíkem a položení podlah schodů z desek pískovcového kamene. Vše dle Smlouvy o dílo s dodavatelem, která byla podepsaná 11.12.2014.

Obnova zámku Hustopeče nad Bečvou (Olomoucký kraj)

Celková částka projektu (Kč)     1 095 772,-

Dotace OK                                  500 000,-

Dle rozhodnutí Ministerstva kultury České republiky byl přiznán příspěvek z Programu záchrany architektonického dědictví  pro rok 2015 na zámek a to na práce : Restaurování a výměna oken, dveří, kamenných prvků, obnova fasády, mříží, klempířských prvků, restaurování výmalby interiéru, rekonstrukce I.NP a II.NP, oprava stropů, odstranění dřevokazné houby a obnova podlahy I.NP severního křídla zámku.

Obnova zámku Hustopeče nad Bečvou - (Ministerstvo kultury)

Celková částka projektu bez DPH (Kč)     1 164 167,-

Dotace MK bez DPH                                  750 943,85

 

Z programu Efekt  Ministerstva průmyslu a obchodu jsme vybudovali  plynovou  kotelnu s přípojkou a rozvody pro I.etapu vytápění I.NP a tak se nám postupně podaří zmenšit náklady na dosavadní elektrické vytápění.

Zámek  - ústřední topení ( Ministerstvo průmyslu a obchodu)

 

Celková částka projektu (Kč)     2 279 135,-

Dotace MPO                                717 000,-

 


Oprava místností JZ arkýře zámku v Hustopečích nad Bečvou v roce 2015

V rámci 19. kola PRV ČR uspěla Žádost o dotaci na Projekt Spolupráce "Hudební a filmová muzea našich regionů", jehož se kromě MAS Hranicko účastnila i MAS Moravská brána.

Na našem zámku díky schválené dotaci i v letošním roce pokračovaly stavební práce a spočívaly v obnově místností 1.07 a 1.09 v I.NP jižní částí zámku pro potřeby muzea.    Hudební a filmové muzeum bylo umístěno  celkem ve  3 místnostech  a  to 1.09 hudební sekce muzea ,1.08 zádveří a 1.07  filmová sekce muzea.

Celková částka projektu (Kč)      1 754 500,-

Dotace SZIF (Kč)                       1 595 000,-


logo

Oprava větrného mlýna v Porubě nad Bečvou

Ministerstvo kultury  České republiky nám poskytlo  v  roce 2015 finanční podporu z programu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na obnovu nemovité kulturní památky – Větrný mlýn č.p.28 v Porubě nad Bečvou. Rozsah prací spočíval ve  výrobě vodorovné hřídele, výrobě a osazení ocelových doplňků pro hřídel, výrobě a osazení předního a zadního ložiska, vyrovnání a osazení stávající svislé hřídele do ložisek, rozchození otočného mechanizmu střechy, konzervace dřevěných částí a dalších souvisejících práci.

Dotace MK ČR ( Kč)                      177 000,-     

Spoluúčast městyse (Kč)                 82 727 ,-        

větr

Chytrý městys

Rezervační systém

Rezervační systém

Sbírka práv. předpisů

Sbírka právních předpisů obcí

Kalendář odpady

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7
8
9 10 11
12
13 14 15
16 17 18 19
20 21 22
23 24 25
26
27 28 29
30 31 1 2

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Hustopečské heraldické galerie

Virtuální prohlídka

městyse
Virtuální prohlídka

Vodní toky

Aktuální stav vodní hladiny

OSA

Oćhranný svaz autorský