Městys Hustopeče nad Bečvou
Hustopeče
nad Bečvou

2016

 ROP

Místo pro lidi

Prostranství u zdravotního střediska bývalo černou kaňkou ve vzhledu centrální části městyse. Díky projektu Místo pro lidi bylo vytvořeno příjemné místo pro setkávání lidí, posezení, odpočinek a osvěžení.

Úkolu vytvořit příjemné prostředí se chopili architekti z ateliéru BONMOT z Olomouce, kteří zde navrhli dvě části: tzv. bylinkovou zahrádku a náměstíčko s vodním prvkem. Celkový návrh měl za cíl prostranství funkčně, uživatelsky a esteticky obohatit.

Výsledek již mohou obyvatelé Hustopeč posoudit sami:

Před zdravotním střediskem bylo vytvořeno prostranství se záhony léčivých bylinek, posezením doplněné výsadbou stromů a oddělené od parkoviště zídkami se dřevěným obložením. Bylo tak vytvořeno místo, které mohou využít návštěvníci zdravotního střediska, můžou zde odložit svá kola v netypických stojanech.

Významným počinem projektu bylo propojení prostranství u zdravotního střediska s chodníkem okolo kostela. Došlo ke značnému zkrácení, propojení je bezbariérové, mohou jej tedy bez problému používat osoby na vozíčku, či maminky s kočárky. Propojovací rampa byla do prostoru zakomponována tak, aby zde vznikla současně klidná relaxační zóna obklopená zelení na jedné straně a tekoucí vodou na straně druhé. Zde tak mohou lidé posedět, setkávat se se svými přáteli a trávit svůj volný čas. 

Oficiální otevření Místa pro lidi proběhlo v sobotu 14. 5.2016 krátce po poledni. Pár slov o celé akci pronesla starostka městyse Júlia Vozáková, architekti Ing. Petr Mičola a Ing. Hana Bělařová. Novému prostranství požehnal farář Mgr. František Antonín Dostál.

Celý projekt mohl být zrealizován díky dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava. Projekt Místo pro lidi byl jeden z posledních projektů, které z tohoto programu čerpaly prostředky. Městys Hustopeče nad Bečvou tak využil jednu z posledních možností na čerpání takto rozsáhlé dotace. Celkové náklady projektu byly 4,4 mil. Kč, z toho dotace z Regionálního operačního programu byla ve  výši 2,2 mil. Kč. Na tento projekt má v plánu městys navázat záměrem vybudovat výtah ve zdravotním středisku a do budoucna  spojovací chodník k lokalitě 1, který by vedl přes farní zahradu. Došlo by k významnému propojení a hlavně zkrácení pro obyvatele ze severo-východní části městyse.

místomísto 2

místo 3místo 4


Obnova místních komunikaci ..... mmr-logo

byla podpořená z Ministerstva místního rozvoje z programu PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA 2016

DT 5: Podpora obnovy místních komunikací

Cena nákladů akce :   3.169 000 Kč vč. DPH 

Výše dotace z MMR :  1.000.000,00 Kč

Dodavatel: STRABAG a.s.

Obnova místních komunikaci v Hustopečích nad Bečvou - ulice Dílce a V Zahradách byla vybrána dle doporučení zastupitelstva městyse jako první část oprav místních komunikaci.

V rámci projektu byla provedena oprava dvou místních komunikací na severním okraji městyse Hustopeče nad Bečvou v okolí Mateřské školy. Místní komunikace v ulicích Dílce a V Zahradách byly do stávajícího stavu budovány v 70 a 80 letech minulého století. Obrusná živičná vrstva s obrubami byla již  degradována s četnými vlásečnicovými rozpady a výtluky. Během uplynulých desetiletí byly tyto komunikace poškozeny při různých stavbách inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, sdělovací kabely apod.). Při těchto akcích byla vždy obnovena obrusná vrstva asfaltobetonu pouze nad překopem, což způsobilo budoucí degradaci celé obrusné vrstvy, včetně lokálního propadu.

Bylo provedeno odfrézování živičné vrstvy v tl. 5 cm, a položená živičná vrstva ve stejné mocnosti. Stávající poškozené a rozpadávající se betonové obrubníky byly odstraněny a osazeny nové. Stávající kanalizační vpusti byly osazeny na niveletu vozovky.

Obnova místní komunikace spočívala ve výměně obou asfaltových vrstev – ložní i obrusná v celé šířce komunikace, výměna a  doplnění silničních a chodníkových obrubníků a obnova dešťových vpustí s napojením na stávající přípojky dešťových vpustí. Rekonstrukcí se zlepšila přístupnost okolních objektů.

Stavební objekt byl rozdělen na tři větve.

Větev 1 začínala v napojení na komunikaci ulice Rybníček, jenž je ve správě SSOK a končila u napojení na zrekonstruovaný úsek ulice Draha. Celková délka větve je 207,5 m.

Větev 2 začínala v napojení na ulici Dílce a končila u domu č. p. 288 v napojení na stávající účelovou komunikaci. Celková délka větve je 217,36 m.

Větev 3 začínala  před mateřskou školkou a končila v napojení na ulici Branka. Celková délka větve je 129,47 m. Větev je tvořena pouze přímou délky 129,5 m. Šířka komunikace je 6 m.

Niveleta zpevněných ploch přibližně kopíruje stávající stav s drobnými výškovými úpravami z důvodu lepšího odvedení srážkových vod.

Realizací projektu došlo k celistvé rekonstrukci obrusné živičné vrstvy obou místních komunikací a obnově funkčního spádování vozovky pro zajištění spolehlivého odvodu dešťových vod z povrchu celé komunikace. Tato rekonstrukce přispěla k bezpečnosti silničního provozu na těchto místních komunikacích a obecně ke zlepšení podmínek pro život obyvatel městyse v této lokalitě. 

Řešená místní komunikace ulice Dílce je v platném Pasportu místních komunikací městyse Hustopeče nad Bečvou.                                                                                     V Zahradách 2VZahradách 2


logo        olkr-logo

Opravy na zámku v roce 2016

Na základě zpracované  studie využitelnosti zámku pokračovala „Obnova zámku Hustopeče nad Bečvou v roce 2016 dle smluv o dílo na těchto pracích :

  • Zdroj tepla a ohřev TUV, zámek Hustopeče nad Bečvou – napojení na kotelnu, páteřní rozvody“
  • „Oprava II. NP jižního křídla zámku – provozní místnost 2.01 a částečně oprava místnosti 2.02“
  •   „Oprava II. NP jižního křídla zámku – provozní místnost 2.02 – dokončení opravy“

 

Samotné práce byly již zahájené počátkem roku 2016 a dle jednotlivých profesí probíhali v souladu dle doporučení zástupců památkové péče, TDI stavby a investora. Pravidelnými kontrolními dny na stavbě byly připomínkovány jednotlivé profese. Byla zpracována a předaná koncepce vytápění zámku po jednotlivých částech a bylo zapojeno a zprovozněno ústřední vytápění v konírně a sociálním zařízení. Dále byla provedena úprava vodovodní přípojky do objektu zámku (nové připojení rozvodů vody přes prostory kotelny v 1. PP vč. vodoměrné soustavy).

Na obnově II.NP místnosti 2.01 a 2.02 se v roce 2016 podílí Ministerstvo kultury ČR v rámci programu PZAD(program záchrany architektonického dědictví) částkou 1,3 mil. Kč

Olomoucký kraj přispěl svou finanční spoluúčastí 400 tisíc Kč. 

Zdroj tepla a ohřev TUV na zámku v II.NP – napojení na kotelnu, páteřní rozvody zafinancoval městys ze svého rozpočtu (cca 900 tisíc Kč).

Bez této finanční pomoci bychom nemohli s obnovou pokračovat. Upřímné poděkování patří MKČR a Olomouckému kraji, že i pro letošní rok přidělili nemalou částku ze svých dotačních programů na obnovu našeho renesančního zámku v Hustopečích nad Bečvou.


kartuš

Rekonstrukce a výstavba chodníků pro městys Hustopeče nad Bečvou v roce 2016

V první polovině roku se nám podařilo rekonstruovat a upravit chodník na Náměstí Míru. Upravily se vjezdy z náměstí, byl znovu vydlážděný odvodňovací kanál, upravené vpustě a upravený  prostor před poštou.Celkové náklady opravy činily cca 1 mil. Kč. Čeká nás dořešit výsadba podél chodníku. Souběžně bylo zadáno zpracovaní projektové dokumentace pro stavební povolení pro pokračování rekonstrukce a výstavbu chodníků na ulici Dlouhá. Stavba představuje rekonstrukci stávajících chodníků přes městys po levé straně Dlouhé ulice ve směru na Porubu a výstavbu nového úseku, který koncepčně navazuje na stávající komunikační systém městyse  Hustopeče nad Bečvou, určený pro pěší. Smyslem řešení těchto chodníků je vytvořit podmínky bezbariérové přístupnosti této části obce ve vazbě na autobusovou zastávku a sousedící objekty v úseku kolem silnice III/03559 a III/03561. Součástí řešení chodníků je i návrh a nové úpravy přechodu pro chodce a to včetně osvětlení tohoto přechodu.   Stavba je rozdělena na 4 stavební objekty a 6 úseků. Celková délka chodníků činí 666,9 m.  

chodník 1chodník 2


Rekonstrukce Kaple Hranické Loučky – II. Etapa   

logo

Rekonstrukce kaple v letošním roce navazuje na předchozí sanační práce z roku 2015 a zahrnuje opravu oken, vstupních dveří, obnovu zpevněných ploch před kapličkou, opravu střechy a provedení nových fasádních omítek s výmalbou.

Na kapličce se zrestaurovaly dřevěné vstupní dveře a všechny stávající dřevěná okna. Povrchy oken a dveří byly očištěny, vyspraveny a následně natřeny. Rekonstrukce kaple obnášela i kompletní opravu střechy s výměnou střešní krytiny z mědí a provedení nových dešťových půlkruhových žlabů se svedením do dešťové kanalizace.  Dále došlo k celkové povrchové obnově fasády. Fasáda byla nově potažena sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenké vrstvy maltové hmoty. Po dobrém vyzrání omítky byla nanesena finální vrstva štukové omítky, na kterou byla provedena výmalba podle odsouhlaseného vzoru investorem. Došlo k obnovení vnějších zpevněných ploch, k výstavbě nové zídky, byl vybudovaný nový základ pod vyvracející se kříž. Povrch zpevněných ploch je proveden zámkovou dlažbou. V poslední řadě bylo na zpevněné vyvýšené ploše vybudováno zábradlí, které kopíruje půdorysný tvar zpevněné plochy před kapličkou.

Celkové náklady činily: 971 752,- Kč vč. DPH

Dotace z MZe ČR  tvoří 70% celkových nákladů stavby

Dodavatel stavby : Ing. Josef Kolář - PRINS izolace a sanace zdiva, Přerov

Oprava pískovcového kříže u kapličky v  Hranických Loučkách

Souběžně s opravou kaple p. Marie Bolestné v Hranických loučkách jsme se rozhodli restaurovat i zdejší kříž, který byl v havarijním stavu již delší dobu. Kříž byl nakloněn směrem k cestě od kapličky a dle zadaného restaurátorského posudku povrch pískovce kříže byl zasažen povrchovou korozí kamene. Nejvíce byl zasažen středový kus s reliéfem. Poměrně velká část kříže byla na povrchu vyvětralá, zejména profilové podhledy. V místech, kde stékala voda se vyskytovaly sádrovcové krusty a stopy kondenzovaných prachových a černých depozitů, které tvořily neprodyšnou vrstvu, pod níž se pískovec vyvětrával. Ve spodní části se vyskytovaly biologické depozity-řasy, mechy, lišejníky.

Výsledný estetický dojem odpovídá stáří památky a charakteru přírodního materiálu-pískovce. Autorský rukopis byl důsledně zachován. Po restaurování  památka působí uceleně, s přiznáním patiny stáří.

Jsme rádi, že se nám podařilo společně zkoordinovat práci oprav kříže s opravou zdejší kaple.

Podařilo se nám získat na tyto opravy  finanční prostředky v rámci dotačního titulu 16 "Údržba a obnova kulturního dědictví venkova", vypsaného Ministerstvem zemědělství pro rok 2016.

Dotace MZe na restaurování kříže:

Spoluúčast městyse:

kaple

Chytrý městys

Rezervační systém

Rezervační systém

Sbírka práv. předpisů

Sbírka právních předpisů obcí

Kalendář odpady

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27 28 29
30 31 1 2
3 4 5
6 7 8
9
10 11 12
13 14 15 16
17 18 19
20 21 22
23
24 25 26
27 28 29 30

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Hustopečské heraldické galerie

Virtuální prohlídka

městyse
Virtuální prohlídka

Vodní toky

Aktuální stav vodní hladiny

OSA

Oćhranný svaz autorský