Městys Hustopeče nad Bečvou
Hustopeče
nad Bečvou

Odpadové hospodářství

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Od 1.1.2024 dochází ke změně výše místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství stanoveného Obecně závaznou vyhláškou č.1/2023. Sazba poplatku činí 888,- Kč.
Termín pro úhradu poplatku je stanoven do 30. 6. 2024. V případě vzniku poplatkové povinnosti po tomto datu je poplatek splatný do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, v němž poplatková povinnost vznikla.

Poplatek za rok 2024 má povinnost platit fyzická osoba:

► která má v obci pobyt (občané ČR i cizinci);
► která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba (dále jen "poplatník"), a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu či rodinném domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Poplatek za rok 2024 má povinnost platit právnická osoba:

► která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu či rodinném domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

► fyzická osoba přihlášená v obci (občan ČR i cizinec);

► fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba;

► zákonný zástupce nezletilého nebo opatrovník (případně osoba zmocněná plnou mocí platnou pro zastupování v daňovém řízení);

► právnická osoba / statutární orgán, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba (případně osoba zmocněná plnou mocí platnou pro zastupování v daňovém řízení).

Podmínky a postup řešení:

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento místní poplatek vznikla. Poplatník je také povinen doložit případnou existenci skutečnosti zakládající nárok na osvobození od místního poplatku. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala.

Oznámení je možno doručit osobně na odbor vnitřních věcí a financí nebo na podatelnu Úřadu městyse Hustopeče nad Bečvou, nebo zaslat na adresu: Úřad městyse Hustopeče nad Bečvou, Odbor vnitřních věcí a financí, náměstí Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou nebo e-mailem: posta@ihustopece.cz s připojeným uznávaným elektronickým podpisem, případně datovou zprávou (ID schránky:abjbqf5). Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci poplatku za použití datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu nebo za použití jiných přenosových technik, které je správce poplatku způsobilý přijmout, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci poplatku, potvrzeno nebo opakováno způsobem uvedeným podle věty první. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Vyplněním ohlášení a jiných podání k místnímu poplatku:

► zasláním na Úřad městyse Hustopeče nad Bečvou

► doručením na podatelnu Úřadu městyse Hustopeče nad Bečvou

► doručením na Odbor vnitřních věcí a financí Úřadu městyse Hustopeče nad Bečvou

Zaplacení místního poplatku:   

► na pokladně Úřadu městyse Hustopeče nad Bečvou (lze platit i platební kartou).

► bezhotovostním převodem na účet Městyse Hustopeče nad Bečvou
č. ú.1883117329, kód banky 0800.

Při placení poplatku tímto způsobem je nutné uvést svůj variabilní symbol (VS), což je údaj, který byl každému poplatníkovi přidělen automatickým vygenerováním z registru poplatníků pro daný příjem a bude vám sdělen zasláním na adresu bydliště. V případě, že platbu provádíte jedním příkazem za více osob, je nutné oznámit správci poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne odeslání platby údaje potřebné k identifikaci platby. Jedná se zejména o číslo účtu, ze kterého je platba hrazena, variabilní symbol, částka, datum úhrady a dále jméno, příjmení a data narození všech osob, za které byl poplatek tímto způsobem uhrazen. Správce poplatku rozúčtuje tuto platbu samostatně na každého poplatníka.

V případě, že údaje pro identifikaci platby za více osob úřad v termínu do 15 dnů neobrží, bude platba vrácena na účet, ze kterého byla odeslána a poplatek bude považován za neuhrazený.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Příslušným správcem místního poplatku je Úřad městyse Hustopeče nad Bečvou, nám. Míru 21, Hustopeče nad Bečvou, odbor vnitřních věcí a financí. 

Kde a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

Miroslava Pavlíková

referentka odboru vnitřních věcí a financí Úřadu městyse Hustopeče nad Bečvou, 1. patro, dveře č. 201 - tel: 581 626 111, e-mail: pavlikova@ihustopece.cz

Vladimíra Šnejdrlová

referentka odboru vnitřních věcí a financí Úřadu městyse Hustopeče nad Bečvou, 1. patro, dveře č. 205 - tel: 581 626 005, e-mail: snejdrlova@ihustopece.cz

Ing. Marie Jamborová

vedoucí odboru vnitřních věcí a financí Úřadu městyse Hustopeče nad Bečvou, 1. patro, dveře č. 207 - tel: 583 035 213, e-mail: jamborova@ihustopece.cz

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad totožnosti (občanský průkaz, pas).

K uplatnění osvobození, které není poskytnuto automaticky, je nutno doložit příslušný písemný důkaz.

Formuláře:

Ohlášení poplatkové povinnosti k místnímu poplatku - fyzické osoby, která má v Městysi Hustopeče nad Bečvou trvalý pobyt
wordOhlášení poplatkové povinnosti- fyzická osoba s trvalým pobytem (velikost: 35 KB, typ: .doc) (82.5 kB)

Ohlášení poplatkové povinnosti k místnímu poplatku - fyzické osoby – cizince, který má v Městysi Hustopeče nad Bečvou pobyt
wordOhlášení poplatkové povinnosti-cizinec (velikost: 40.5 KB, typ: .doc) (87 kB)

Ohlášení poplatkové povinnosti k místnímu poplatku - fyzické osoby / právnické osoby (poplatníka), která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
wordOhlášení poplatkové povinnosti- RO,RD,byt (velikost: 40 KB, typ: .doc) (86.5 kB)

Oznámení nároku na osvobození - ostatní

word Oznámení nároku na osvobození - ostatní.doc (83 kB)

Oznámení nároku na osvobození z důvodu pobytu mimo území ČR
wordOznámení nároku na osvobození z důvodu pobytu mimo území ČR (velikost: 36 KB, typ: .doc) (82 kB)

Oznámení o hromadné platbě
wordOznámení o hromadné platbě (velikost: 41 KB, typ: .doc) (88 kB)

Žádost o vrácení přeplatku místního poplatku za odpad
wordŽádost o vrácení přeplatku za KO (velikost: 33 KB, typ: .doc) (82 kB)

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

► Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

► Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

► Obecně závazná vyhláška městyse Hustopeče nad Bečvou č. 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 

Související předpisy:

► zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky:

Proti platebnímu výměru můžete podat odvolání ústně nebo písemně do protokolu u správce místního poplatku ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru. Pokud správce poplatku nevyhoví plně nebo částečně odvolání, postupuje toto nadřízenému orgánu - Krajskému úřadu Olomouckého kraje. 

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

Další informace:

Osvobození od poplatku:

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je:

►  poplatník (fyzická osoba přihlášená v obci) po dobu pobytu v jiné obci na území České republiky, za předpokladu, že v této jiné obci platí poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci a má v této jiné obci bydliště,

► umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

► umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

► umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,

► na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

Od poplatku se dále osvobozuje:

► poplatník narozený v daném kalendářním roce – pouze na období do 31. 12. daného roku (je osvobozen automaticky),

► poplatník, který v daném kalendářním roce dosáhne 85 let věku a více

► poplatník, který je umístěn ve zdravotnických zařízeních (zejména v nemocnicích nebo v jiných prostorách určených pro poskytování zdravotních služeb) a to nepřetržitě déle než 3 měsíce v příslušném kalendářním roce,

► poplatník, který pobývá v příslušném kalendářním roce nepřetržitě 9 měsíců mimo území České republiky,

► poplatník, který se v obci po celý kalendářní rok nezdržuje a adresa jeho pobytu je nezjistitelná,

► poplatník, který má trvalý pobyt na adrese úřadu městyse Hustopeče nad Bečvou, nám. Míru 21, Hustopeče nad Bečvou, a zároveň se v obci po celá kalendářní rok nezdržuje.

Všechna zařízení pro poskytování sociálních služeb dle § 34 zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách, musí být zapsána v Registru poskytovatelů sociálních služeb.

Nárok na osvobození je poplatník povinen správci poplatku ohlásit nejpozději do 31. 12. daného kalendářního roku.

Odpovědnost za zaplacení poplatku:

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

Správce poplatku vyměří poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
V případě, že nebude poplatek uhrazen včas nebo ve správné výši, bude správcem poplatku poplatek vyměřen platebním výměrem. Pokud i nadále nedojde k jeho úhradě, stává se tento platební výměr exekučním titulem pro vymáhání nedoplatku prostřednictvím exekuce.

Za správnost návodu odpovídá: Ing. Marie Jamborová

(Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 1.1.2024)

Přílohy

OZV 2-2021

 
OZV 2_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 206,91 kB

Chytrý městys

Rezervační systém

Rezervační systém

Sbírka práv. předpisů

Sbírka právních předpisů obcí

Kalendář odpady

Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7
8 9 10
11 12 13
14
15 16 17
18 19 20 21
22 23 24
25 26 27
28
29 30 1 2 3 4 5

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Hustopečské heraldické galerie

Virtuální prohlídka

městyse
Virtuální prohlídka

Vodní toky

Aktuální stav vodní hladiny

OSA

Oćhranný svaz autorský