Městys Hustopeče nad Bečvou
Hustopeče
nad Bečvou

CzechPoint

Úřadu městyse Hustopeče nad Bečvou

S nástupem nového roku Úřad městyse Hustopeče nad Bečvou v rámci Czech POINT začal poskytovat (vedle doposud vydávaných ověřených výpisů z katastru nemovitostí, rejstříku trestů, obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku) také ověřené výpisy z bodového registru řidičů, výpisy ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů a výpisy z registru provozu modulu autovraků infromačního systému odpadového hospodářství.

VÝPIS Z REGISTRU ŘIDIČŮ

 • Co dostanete: Ověřený výpis z bodového hodnocení osoby
 • Co potřebujete:
  • Pokud žádost podává sám žadatel - platný doklad totožnosti a řidičský průkaz
  • Pokud žádost podává zmocnitel – plnou moc (vzor viz www.czechpoint.cz ) + platný doklad totožnosti zmocněnce a řidičský průkaz
 • Kolik to bude stát:
  • 50,- Kč/za výpis

 

VÝPIS ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

 • Co dostanete: Ověřený výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Co potřebujete: Identifikační číslo organizace
 • Kolik to bude stát:
  • 50,- Kč/za první stranu
  • 50,- Kč/za každou další stranu

Prostřednictvím CzechPOINTu je možné získat výpis z tohoto seznamu za účelem prokázání základní a profesní kvalifikace pro veřejnou zakázku. Uchazečům o veřejnou zakázku, kteří jsou v tomto seznamu zapsáni, je výrazně ulehčena možnost získání výpisů k prokázání kvalifikace, což zjednodušuje a zrychluje zpracování nabídek v zadávacím řízení. Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách a je zcela veřejně přístupný. MMR do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili základní a profesní kvalifikační kritéria podle zákona o veřejných zakázkách a doložili je ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.

Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce.

 

REGISTR ÚČASTNÍKŮ PROVOZU MODULU AUTOVRAKŮ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Od 1.1.2009 dochází ke spuštění online systému pro evidenci přijatých autovraků. Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který má oprávnění k provozování sběru vybraných autovraků od krajského úřadu.

Postup pro získání přístupových údajů je následující:

 • Ověřte si v republikovém seznamu, zda-li je vaše zařízení evidováno. Pokud není, kontaktujte na adresu autovraky@cenia.cz.
 • Na kontaktním místě Czech POINT požádejte o vydání oprávnění k přístupu do MA ISOH (Modulu Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství).
 • Pro vydání přístupu potřebujete předložit následující doklady:
  • identifikaci provozovatele – výpis z obchodního rejstříku (v případě, že jej nemáte, Czech POINT jej na místě vystaví), případně živnostenské oprávnění.
  • identifikaci žadatele – platný občanský průkaz.
  • plná moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH – plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně. Plná moc musí obsahovat úředně ověřený podpis a musí být vystavena na následujícím formuláři.
 • Pracovníkem vydávajícím oprávnění k přístupu budete požádáni o identifikaci provozovny, pro kterou se přístup vystavuje. Obecně platí, že pro jednu provozovnu je vydáváno jedno přístupové oprávnění.


!! Upozornění pro fyzické osoby podnikající na základě živnostenského listu, kteří nejsou zapsaní v Obchodním rejstříku !!
V současné době nemohou živnostníci, kteří nejsou zapsaní v obchodním rejstříku, získat přístupové údaje do systému MA ISOH prostřednictvím Czech POINT. Pokud potřebujete získat přístupové údaje, vyplňte formulář a zašlete jej na e-mailovou adresu odpady@cenia.cz .

Kolik zaplatíte:

 • 50,- Kč/za první stranu
 • 50,- Kč/za každou další stranu

 

VÝPIS Z INSOLVENČNÍHO REJSTŘÍKU

Ve čtvrtek 16. dubna 2009 byla spuštěna nová služba na CZECH POINTu Úřadu městyse Hustopeče nad Bečvou. Je možné požádat výpis z insolvenčního rejstříku, který je dalším informačním systémem veřejné správy, přístupným přes tento projekt. Správcem insolvenčního rejstříku je Ministerstvo spravedlnosti České republiky.

Ing. Václav Vomáčka, BBS., MSc.
tajemník úřadu městyse

 

Při podání žádosti není nutné ověřovat totožnost žadatele, protože se jedná o údaje z veřejně přístupného rejstříku. Je zde možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů – identifikačního čísla organizace (IČO) a podle osobních údajů fyzické osoby. Poplatek za ověřený výpis se řídí zákonem o správních poplatcích a je jiný než u ostatních výstupů z CZECH POINTu - 100,- Kč za první a 50,- Kč za každou následující stranu výpisu.

Co je insolvenční rejstřík?

Insolveční rejstřík je novým informačním systémem veřejné správy. Jeho úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Najdeme zde všechny zákonem stanovené informace o dlužnících, insolvečních správcích, veškerá rozhodnutí insolvenčních soudů a informace o hlavních insolvenčních řízeních probíhajících v členských státech EU.

V současné době je možné z CZECH POINTu získat tyto ověřené výstupy:

 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z Obchodního rejstříku
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • Výpis z insolvenčního rejstříku

Virtuální prohlídka

městyse
Virtuální prohlídka

Vodní toky

Stav vodní hladiny Loučský potok

OSA

Oćhranný svaz autorský