Městys Hustopeče nad Bečvou
Hustopeče
nad Bečvou

Nejdůležitější právní předpisy

 1. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 2. Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

 3. Vyhláška č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa.

 4. Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech.

 5. Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

 6. Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

 7. Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

 8. Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů.

 9. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů,
 10. Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů.

 11. Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

 12. Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

 13. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 14. Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 15. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 16. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 17. Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění pozdějšího předpisu.

 18. Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

 19. Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 20. Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

 21. Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 22. Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

 23. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 24. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 25. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

 26. Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

 27. Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

 28. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

 29. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

 30. Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

 31. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 32. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 33. Zákon 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

 34. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči , ve znění pozdějších předpisů.

 35. Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

 36. Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rezervační systém

Rezervační systém

Sbírka práv. předpisů

Sbírka právních předpisů obcí

Kalendář odpady

Březen 2023
Po Út St Čt So Ne
27 28 1
2 3 4
5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
16 17 18
19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
30 31 1
2

Mobilní rozhlas

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Virtuální prohlídka

městyse
Virtuální prohlídka

Vodní toky

Aktuální stav vodní hladiny

OSA

Oćhranný svaz autorský