Městys Hustopeče nad Bečvou
Hustopeče
nad Bečvou

Potřebuji si vyřídit

Občan a stavební zákon (a předpisy související)


01. Pojmenování (název) životní situace
Občan a stavební zákon (a předpisy související)

02. Základní informace k životní situaci
Ke kterým stavebním činnostem, které občan zamýšlí provádět, je třeba získat příslušná rozhodnutí, povolení, souhlas apod. řeší zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „stavební zákon“), dále vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a dále vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
V těchto záležitostech může jednat přímo občan (žadatel) nebo jeho zplnomocněný zástupce (zmocněnec), kterého si zvolí.

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
•Zjistit, zda obec, kde občan zamýšlí provádět stavební činnost spadá do působnosti Úřadu městyse Hustopeče nad Bečvou, odboru stavebního řádu, který výkon státní správy provádí pro obce: městys Hustopeče nad Bečvou (k.ú. Hustopeče nad Bečvou, k.ú. Vysoká u Hustopečí nad Bečvou, k.ú. Poruba nad Bečvou a k.ú. Hranické Loučky), obec Milotice nad Bečvou (k.ú. Milotice nad Bečvou), obec Špičky (k.ú. Špičky).

•Shromáždit všechny potřebné doklady a písemnosti a odpovídající dokumentaci pro příslušnou stavební činnost a připravit je k podání se žádostí na podatelnu Úřadu městyse Hustopeče nad Bečvou.


05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
•Dotazem na stavebním úřadě, zda příslušná činnost podléhá povolení podle stavebního zákona a jaké podklady a doklady jsou pro zahájení nezbytné.
•Konzultací s autorizovaným projektantem nebo autorizovaným inspektorem.


06. Na které instituci životní situaci řešit
Na odboru stavebního řádu, kteý provádí výkon státní správy na úseku územního rozhodování a stavebního řádu.

07. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
S pracovníky odboru stavebního řádu a to v době úředních hodin, případně v jinou dobu po telefonické dohodě.

08. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Rozsah předkládaných dokladů je rozdílný u územního rozhodování, ohlašování staveb, u stavebního povolení, u oznámení o užívání stavby nebo kolaudačního souhlasu. Obsahové náležitosti řeší vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

09. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Ohlášení, žádosti, návrhy a další podání podle stavebního zákona, pro která výše uvedený prováděcí právní předpis určuje formuláře, lze činit pouze na těchto formulářích, a to i v elektronické podobě podepsané podle zvláštních právních předpisů. Formuláře všech žádostí jsou k dispozici na internetových stránkách Úřadu městyse Hustopeče nad Bečvou, dále je možné je obdržet přímo na stavebním úřadě, případně ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Informaci o tom, zda je třeba ke konkrétní stavební činnosti, resp. ke konkrétnímu správnímu řízení uhrazení správního poplatku získáte na stavebním úřadě. Výše poplatků je taxativně stanovena zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění. Poplatky se hradí bankovním převodem nebo v hotovosti na pokladně Úřadu městyse Hustopeče nad Bečvou.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty pro vyřízení záležitostí jsou stanoveny stavebním zákonem, příp. zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Obecně lze uvést lhůtu 30 až 90 dnů, nadřízený orgán může tuto lhůtu na základě žádosti stavebního úřadu přiměřeně prodloužit.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Pro řízení (např. územní, stavební, kolaudační) je taxativně stanoven okruh účastníků, a to dle správního řádu a stavebního zákona (stavebníci, vlastníci dotčených a sousedních nemovitostí, vlastníci a správci technické infrastruktury, obce atd.).

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Nezbytná součinnost, např. doplnění chybějících údajů a dokladů, umožnit a strpět přístup na pozemek nebo vstup do objektu apod.

14. Elektronická služba, kterou lze využít
Případné dotazy lze elektronickou poštou činit e-mailem na adresu:

podatelna@ihustopece.cz

Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je určena pro příjem datových zpráv se zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaných certifikátech vydaných akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb doručovaných Úřadu městyse Hustopeče nad Bečvou.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Od 1.1. 2007 se postupuje podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

16. Jaké jsou související předpisy
•Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
•Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech.
•Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
•Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
•Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
•Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

•Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
•Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
•Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
•Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
•ČSN, ČSN EN a další.


17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Nestanoví-li zákon jinak, je možné se proti rozhodnutí vydaném stavebním úřadem odvolat k nadřízenému orgánu, což je Krajský úřad Olomouckého kraje, který o odvolání rozhodne. Odvolání se podává u Úřadu městyse Hustopeče nad Bečvou, odboru stavebního úřádu.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce při porušení stavebního řádu taxativně upravuje stavební zákon v části páté: „Společná ustanovení“, hlava V: přestupky, a to v § 178 až 183 stavebního zákona.

19. Nejčastější dotazy
Jaký je časový horizont vydání stavebního povolení?
Dle kvality zpracované projektové dokumentace, rozsahu stavby, náročnosti vedeného řízení a připomínek a námitek účastníků řízení. Lhůty pro vyřízení záležitostí jsou stanoveny stavebním zákonem, příp. správním řádem v platném znění. Obecně lze uvést lhůtu 30 až 60 dnů od podání žádosti se všemi náležitostmi dle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, nadřízený orgán může tuto lhůtu na základě žádosti stavebního úřadu přiměřeně prodloužit.

20. Další informace
Potřebujete se k věci dozvědět víc? Problematiku lze konzultovat osobně s pracovníky odboru stavebního řádu.

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
Další informace je možno získat u pracovníků kterýkoliv stavebních úřadů, Krajských úřadů nebo přímo konzultací s autorizovaným projektantem či inspektorem. Zdrojem může být i internet, přesnji tyto webové stránky:

Portál veřejné správy České republiky (www.portal.gov.cz)
Ministerstvo po místní rozvoj České republiky (www.mmr.cz)
Ústav úzeního rozoje (www.uur.cz)

22. Související životní situace a návody, jak je řešit
Právnické osoby, fyzické osoby a příslušné orgány veřejné správy jsou povinny při projektové činnosti, při povolování, provádění, užívání a odstraňování staveb respektovat záměry územního plánování a obecné požadavky na výstavbu stanovené prováděcími právními předpisy.

23. Za správnost návodu odpovídá odbor
Odbor stavebního řádu.

24. Kontaktní osoba
Ing. Petr Horák

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
1.1.2018

26. Popis byl naposledy aktualizován
1.1.2018

27. Datum konce platnosti popisu
Není časově omezeno, podle platných zákonů.

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Na zahájená řízení a žádosti podané do 31.12.2006 se vztahuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších úprav a přechodná ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

 

Chytrý městys

Rezervační systém

Rezervační systém

Sbírka práv. předpisů

Sbírka právních předpisů obcí

Kalendář odpady

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7
8
9 10 11
12
13 14 15
16 17 18 19
20 21 22
23 24 25
26
27 28 29
30 31 1 2

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Hustopečské heraldické galerie

Virtuální prohlídka

městyse
Virtuální prohlídka

Vodní toky

Aktuální stav vodní hladiny

OSA

Oćhranný svaz autorský