Městys Hustopeče nad Bečvou
Hustopeče
nad Bečvou

Knihovní řád

Čl. 1

Úvodní ustanovení  

1. Místní knihovna Hustopeče nad Bečvou (dále jen knihovna) je základní knihovnou ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), která byla zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb (dále jen služby) rovným způsobem všem občanům bez rozdílu.  

2. Knihovna poskytuje své služby čtenářům a uživatelům půjčováním knihovních fondů prezenčně i absenčně, poskytuje bibliograficko informační služby, pořádá kulturní akce a zajišťuje výkon regionálních funkcí. Tyto služby zajišťuje:  

 • oddělení pro dospělé čtenáře
 • oddělení pro dětské čtenáře
 • oddělení regionálních funkcí
 • MEIS (místské evropské informační středisko)

 

Čl. 2

Čtenáři (uživatelé) knihovny  

1. Čtenářem knihovny se vydáním čtenářského průkazu může stát:  

 • každý občan, který má trvalé bydliště v České republice,    
 • veřejná instituce a právnická osoba se sídlem v České republice,  
 • cizinec – s trvalým bydlištěm v  EU po předložení platného občanského průkazu nebo cestovního pasu a průkazu povolení k pobytu v ČR,
 • cizinec – s trvalým bydlištěm mimo EU po předložení platného cestovního pasu a povolení dlouhodobého pobytu v ČR, 
 • cizinec, který prokáže svou totožnost platným dokladem, avšak není schopen doložit doklad o trvalém nebo dlouhodobém pobytu v ČR, složí nezúročitelnou finanční zálohu (kauci) ve výši 1000,00 Kč, která se po ukončení členství vrací. Může být použita na vyrovnání finančních pohledávek čtenáře vůči knihovně.

2. Podmínky pro vydání čtenářského průkazu  

 • vyplnění přihlášky a písemný souhlas s použitím osobních údajů v rozsahu daném čl. 5 Knihovního řádu  
 • předložení průkazu totožnosti (u organizací průkaz totožnosti odpovědného pracovníka, písemné oprávnění jednat jménem organizace a razítko)  
 • u dětí do 15 let vyplnění přihlášky a písemným souhlasem zákonného zástupce  
 • zaplacení registračního poplatku  
 • seznámení se s Knihovním řádem

Čl. 3

Práva a povinnosti čtenáře (uživatele) knihovny  

1. Platnost čtenářského průkazu je 12 měsíců od data registrace. Platnost je třeba před uplynutím této doby obnovit.  

2. Při návštěvě knihovny je čtenář povinen se čtenářským průkazem prokazovat předložením při vstupu do příslušného oddělení u výpůjčního pultu.  

3. Čtenářský průkaz je nepřenosný a za jeho případné zneužití odpovídá čtenář, na jehož jméno je průkaz registrován.  

4. Čtenář je povinen knihovně neprodleně ohlásit ztrátu čtenářského průkazu, změnu bydliště a jména. Pokud majitel čtenářského průkazu ihned nenahlásí jeho ztrátu, zodpovídá za případné škody, vzniklé jeho zneužitím.  

5. Na jeden čtenářský průkaz při jedné návštěvě knihovny je možno půjčit nejvýše 20 knihovních jednotek, v individuálních případech na povolení pracovníka příslušného oddělení větší počet.

6. Žádá-li uživatel publikaci, která je umístěna v depozitním skladu, bude objednávka vyřízena do 3 kalendářních dnů.  

7. Do prostoru knihovny není povoleno vodit psy, stavět jízdní kola, jezdit na kolečkových bruslích. V knihovně není možno jíst a používat mobilní telefon.  

8. Uživatelé knihovny jsou povinni v knihovně zachovávat klid a pořádek, respektovat zákaz kouření.  

9. Uživatel knihovny je povinen dodržovat Knihovní řád a řídit se pokyny pracovníků knihovny, nepoškozovat knihovní fondy a zařízení knihovny.  

10. Nevrátí-li čtenář vypůjčené dokumenty včas, je povinen zaplatit sankční poplatky dle ceníku (viz Příloha)  

11. Způsob náhrady za ztrátu nebo poškození vypůjčených dokumentů:  

 • obstarání stejného dokumentu  
 • úhradou pořizovací hodnoty dokumentu  
 • úhrada fotokopie a vazby    

O způsobu úhrady rozhodne pracovník knihovny. Při všech způsobech úhrady musí čtenář vždy uhradit finanční částku za zpracování a za čárový kód.  

12. Čtenářem a uživatelem knihovny přestává být  

 • odhlášením  
 • neobnovením přihlášky během 12 měsíců od přihlášení  
 • způsobením škody knihovně a odmítnutím úhrady způsobené škody  
 • vyloučením pro hrubé porušování Knihovního řádu  

Čl. 4

Výpůjční řád  

1. Dokumenty lze půjčit pouze po předložení čtenářského průkazu v rámci půjčovní doby, která je zveřejněna u vstupu do knihovny.  

2. Výpůjční lhůta činí u dokumentů 2 měsíce, po uplynutí tohoto termínu je čtenář povinen požádat o prodloužení výpůjčky. Maximální doby výpůjčky je 100 dnů.V některých případech může knihovna stanovit kratší výpůjční lhůtu, v tom případě je povinna s tímto seznámit čtenáře. Jedná se o povinnou četbu, kde výpůjční lhůta činí 14 dní.  

3. Po uplynutí výpůjční lhůty u dokumentů je čtenáři účtován poplatek z prodlení (není zasílán poštou), po uplynutí dalších 30 dnů bude čtenář upozorněn 1. písemnou upomínkou, po dalších 30 dnech 2. písemnou upomínkou, po dalších 30 dnech 3. písemnou upomínkou a po dalších 14 dnech čtenář obdrží doporučeně upomínací dopis.  

4. U knih v ceně nad 300,- Kč je čtenář povinen podepsat potvrzení o převzetí publikace, u vytipovaných dokumentů je čtenář povinen složit zálohu ve výši 300,- až 1000,- Kč.  

5. Čtenář je povinen nakládat s vypůjčenými dokumenty šetrně a vrátit je v takovém stavu, v jakém je převzal. Při výpůjčce je povinen nahlásit nalezené závady. Pokud tak neučiní, nese za případné později zjištěné závady zodpovědnost.  

6. Odnášení dokumentů a AV médií bez příslušné evidence se pokládá za zcizení.  

7. Požaduje-li čtenář publikaci, která je vypůjčena, může požádat o rezervaci publikace. Požadavek bude vyřízen podle časového pořadí záznamů. Knihovna uživateli písemně oznámí vyřízení rezervace. Publikace je rezervována 1 týden. Není-li požadovaná publikace ve fondu knihovny, zprostředkuje ji knihovna na požádání uživatele meziknihovní výpůjční službou. Poplatek za rezervaci a zprostředkování meziknihovní výpůjčky je účtován při půjčení publikace.

8. Regionální literatura a poslední číslo periodik se půjčují pouze prezenčně ve studovně. Starší čísla novin a časopisů se půjčují absenčně v oddělení pro dospělé čtenáře.  

9. Bibliograficko-informační služby jsou poskytovány zdarma, rešeršní služby dle ceníku.  

10. Absenční půjčování zvukových nosičů, reprografické služby a  prezenční půjčování se poskytují v kanceláři knihovny. Internet v dětském oddělení.

12. Užívání Internetu se řídí platným Provozním řádem Internetu pro veřejnost.  

13. Služby se neposkytují uživatelům pod vlivem omamných prostředků, uživatelům s nepřiměřeně znečištěným oděvem a uživatelům, kteří svým chováním obtěžují ostatní návštěvníky knihovny.  

14. Před odchodem z knihovny je čtenář povinen předložit odnášené dokumenty k registraci.  

15. Ceník za poskytované služby je vyvěšen v každém oddělení.  

Čl. 5

Ochrana osobních údajů  

Knihovna při zpracování a uchovávání osobních údajů postupuje v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.  

1. Knihovna je zaregistrována Úřadem pro ochranu osobních údajů Praha ze dne 6. 1. 2001, číslo registrace 00000167/001.  

2. Informace o osobních údajích čtenáře jsou získávány pouze pro potřeby evidence čtenářů a výpůjček, pro upomínkové řízení a při vymáhání nároků knihovny, které vyplývají z porušení povinností ze strany čtenáře a pro statistické účely.  

3. Informace o osobních údajích poskytuje čtenář vlastnoručně vyplněním tiskopisu přihlášky čtenáře a písemným souhlasem s jejich využitím podle bodu 1. Čtenář je povinen uvádět pouze pravdivé údaje.  

4. Čtenář je povinen poskytnout tyto povinné údaje:  

 • jméno a příjmení  
 • adresa trvalého bydliště  
 • datum narození  
 • druh a číslo osobního dokladu, ze kterého knihovna identifikační údaje čtenáře ověřuje  
 • u čtenářů do 15 let kromě těchto údajů údaje o zákonném zástupci ve stejném rozsahu  

5. Čtenář může poskytnout dobrovolně další údaje:  

 • akademické tituly  
 • kontaktní či přechodnou adresu  
 • e-mail, telefon  
 • dosažené vzdělání  
 • povolání, školu, kterou navštěvuje  

Čl. 6

Závěrečná ustanovení  

1. Čtenáři mohou podávat připomínky či stížnosti k činnosti knihovny písemně nebo ústně vedoucí knihovny.  

2. Knihovní řád nabývá platnosti ...............  

Chytrý městys

Rezervační systém

Rezervační systém

Sbírka práv. předpisů

Sbírka právních předpisů obcí

Kalendář odpady

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7
8
9 10 11
12
13 14 15
16 17 18 19
20 21 22
23 24 25
26
27 28 29
30 31 1 2

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Hustopečské heraldické galerie

Virtuální prohlídka

městyse
Virtuální prohlídka

Vodní toky

Aktuální stav vodní hladiny

OSA

Oćhranný svaz autorský