Městys Hustopeče nad Bečvou
Hustopeče
nad Bečvou

Ověřování listin a podpisů

Legalizace ("ověření podpisu")

- Legalizací se ověřuje se, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Vidimace ("ověření listiny")

- Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále jen "vidimovaná listina") se doslova shoduje s předloženou listinou.

Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

 

Legalizace (ověření podpisu)


- Při ověření podpisu je nutné, aby se osoba (žadatel), jejíž podpis má být ověřen, dostavila osobně a prokázala totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Žadatel předloží listinu, na které požaduje ověření podpisu. Úředník provede zápis do ověřovací knihy. Žadatel zaplatí správní poplatek (vyměřený dle z. 634/2004 o správních poplatcích) a podepíše se do ověřovací knihy. Úředník provede legalizaci.

V některých případech, není možné legalizaci provést:

 • Legalizace se neprovede (§ 10 odst. 4 a § 13 zákona o ověřování):
 •  jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí
 •  je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy
 •  jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text
 •  je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého

Jaké doklady je nutné mít s sebou

platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky

průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad nebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince

průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany

průkaz povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl

průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany

průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana

listinu, na které chcete podpis ověřit

Typy listin, na kterých lze provést ověření podpisu (legalizaci):

listina s českým textem

vícejazyčný formulář (musí obsahovat i český jazyk)

cizojazyčný text, který je úředně přeložen do českého jazyka

Kolik to bude stát:

30,- Kč za každý podpis

 

Vidimace (ověření listiny)  


- Při ověření listiny neprokazuje žadatel svou totožnost, je nutné, aby přinesl "originál" (prvopis, ověřená kopie, opis, stejnopis) listiny, podle které bude ověřena kopie. Kopii si může žadatel přinést vlastní, nebo je možné ji opatřit přímo na pracovišti na náklady žadatele. Kopie se musí shodovat s originálem. Úředník provede zápis do ověřovací knihy, žadatel zaplatí správní poplatek (vyměřený dle z. 634/2004 o správních poplatcích). Úředník provede vidimaci.


Vidimace se neprovede (§ 9 zákona o ověřování):  

 • je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba  
 •  je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele  
 •  je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka
 •  je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelných zajišťovacím prvkem, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele
 • je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj, že předložená listina obsahovala viditelný zajišťovací prvek (např. hologram), nebo byla opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka
 • jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost
 • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena

Není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o:

a) prvopis

b) již ověřenou vidimovanou listinu

c) opis anebo kopii pořízenou ze spisu

d) stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu

Pokud úřad shledá, že nelze provést ověření, je povinen uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly (§ 155 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Pokud na tom žadatel trvá, je povinen úřad provést toto sdělení písemně.

U vidimace: 
- Totožnost se neprokazuje. 
- Předložit originál listiny (prvopis, vidimovanou listinu, stejnopis...), případně kopii této listiny (kopii lze pořídit na místě)

Kolik to bude stát:

 Za vidimaci každé stránky je správní poplatek 30 Kč

Chytrý městys

Rezervační systém

Rezervační systém

Sbírka práv. předpisů

Sbírka právních předpisů obcí

Kalendář odpady

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27 28 29
30 31 1 2
3 4 5
6 7 8
9
10 11 12
13 14 15 16
17 18 19
20 21 22
23
24 25 26
27 28 29 30

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Hustopečské heraldické galerie

Virtuální prohlídka

městyse
Virtuální prohlídka

Vodní toky

Aktuální stav vodní hladiny

OSA

Oćhranný svaz autorský